Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i rzewodu Pokarmowego/Klinika Chirirgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Strona www